Вход за клиенти
РАЗДЕЛ XV – Допълнителни условия

30. В договора страните се идентифицират както следва:

30.1. ОПЕРАТОР – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, съдебна регистрация, лицето представляващо ОПЕРАТОРА, Идентификационен номер, ДДС номер и банкова сметка;

30.2. ПОТРЕБИТЕЛ:

а) физическо лице – с име и номер на документ за самоличност. ЕГН по документи за самоличност, постоянен адрес по документи за самоличност, адрес за кореспонденция, а при необходимост и документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно, съдебно решение и др.)

б) едноличен търговец – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, Идентификационен номер, ДДС номер и лицето, което го представлява.

в) юридическо лице – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, Идентификационен номер, ДДС номер и лицето, което го представлява.

31. Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страните, посочен в договора.

31.1. Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора, към която са отправени при спазване на разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

31.2. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил ОПЕРАТОРА за промяна на адреса си за кореспонденция, счита се, че предизвестията са редовно връчени ако са изпратени на посочения в договора адрес.Назад към категория: Общи условия в сила от 01.08.2016