Вход за клиенти
РАЗДЕЛ XIV – Определения

29. По смисъла на тези Общи условия:

29.1. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ:

а) извънредни обстоятелства – природни бедствия, пожари, гръмотевични бури, наводнения, земетресения и т.н.

б) причини, независещи от ОПЕРАТОРА – откраднати кабели, прекъсване на електрозахранване и т.н.

29.2. КОМУТАТОР – устройство, предназначено за пряко свързване към крайна точка на обществената далекосъобщителна МРЕЖА, към което се свързва кабелът на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

29.3. МРЕЖА – система от магистрални кабелни трасета и комутатори, образуваща далекосъобщителна МРЕЖА за пренос на данни, собственост на ОПЕРАТОРА.Назад към категория: Общи условия в сила от 01.08.2016