Вход за клиенти
РАЗДЕЛ XII – Изменения и допълнения на Общите условия

25. ОПЕРАТОРЪТ може да внася промени в Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ или по своя инициатива – при въвеждане на нови услуги или по други причини. Промените се съгласуват с Комисията за регулиране на съобщенията съгласно ЗД.

26. ОПЕРАТОРЪТ по подходящ начин прави публични Общите условия в 7-дневен срок след съгласуването или изменението им и важат по отношение на всички заинтересовани лица – потенциални абонати на дружеството, включително след влизането им в сила по отношение на заварените абонати.

При сключването на договор, на новите абонати се предоставя екземпляр от Общите условия.

Съгласието на потребителя с общите условия се удостоверява с неговият подпис.

27. Измененията и допълненията в Общите условия влизат в сила по отношение на заварените абонати на дружеството при условията и сроковете, описани в т. 22 от тези условия.Назад към категория: Общи условия в сила от 01.08.2016