Вход за клиенти
РАЗДЕЛ XI – Решаване на спорове

24. Споровете между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.Назад към категория: Общи условия в сила от 01.08.2016