Вход за клиенти
РАЗДЕЛ X – Продължаване и прекратяване на договора за услуги

23. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се прекратява:

23.1. в срока, регламентиран в договора или при взаимно съгласие, изразено писмено от страните;

23.2. едностранно от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в условията на т. 15.7 или т. 16.24 от тези Общи условия;

23.3. едностранно, без предизвестие от ОПЕРАТОРА, в случай на неплащане на цените от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по т. 19 в сроковете, определени в т. 10.12 от тези Общи условия;

23.4. едностранно, без предизвестие от ОПЕРАТОРА, при неизпълнение на задълженията по т. 16 от тези Общи условия;

23.5. едностранно, без предизвестие от ОПЕРАТОРА, при неизпълнение на сроковете по т. 15.8 от тези Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

23.6. едностранно при системно нарушение на настоящите Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, въпреки отправеното му от ОПЕРАТОРА предупреждение;

23.7. незабавно, при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила;

23.8. незабавно, по силата на акт на компетентен държавен органНазад към категория: Общи условия в сила от 01.08.2016