Вход за клиенти
РАЗДЕЛ IX – Цени. Условия за заплащане на услугите

19. ОПЕРАТОРЪТ събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми за предоставяните от него услуги в зависимост от техния вид и специфика по цени, съгласно действаща ОФЕРТА, както следва:

19.1. Цена за интернет услуга, осигуряваща достъп до услугите, описани в Раздел II, за които е сключен договора между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ. Абонаментна цена се заплаща в деня на изтичане на предходния период, която да покрие стойността и/или да определи вида на услугите, които възнамерява да използва ПОТРЕБИТЕЛЯТ в рамките на периода. Възможно е доплащане през целия период до по-голям пакет услуги. Пакетът услуги важи за периода, за който са активирани. Минималната задължителна месечна абонаментна цена, която трябва да заплати крайният ПОТРЕБИТЕЛ е равна на стойността на най-малкия интернет пакет по ОФЕРТА на ОПЕРАТОРА.

19.2 Цена за свързване към МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА – заплаща се от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случай че няма активирана услуга за осъществяване на интернет достъп, съгл. т. 4.1.

20. Плащането на услугите може да се извърши в брой или по банков път.

20.1. Цените за предоставените услуги се заплащат в офиса на ОПЕРАТОРА, намиращ се на адрес: гр.Видин, ул. „Найчо Цанов” №2А.

20.2. Плащане по банков път е възможно само в случай на предварително издадена фактура от ОПЕРАТОРА. При плащане на цените по банков път, плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумaтa по сметката на ОПЕРАТОРА.

21. Всички суми за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика по цени съгласно действащата оферта на ОПЕРАТОРА. ОПЕРАТОРЪТ издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ за получено плащане при всяка от използваните форми на разплащане.

22. ОПЕРАТОРЪТ определя и променя цените за предоставяните услуги, като прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги чрез предоставянето й на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на общодостъпни места, включително във всяка своя служба на територията, на която предоставя услугите си, както и като я публикува на интернет страницата на дружеството за сведение на заинтересованите лица.

При промяна в Общите условия по сключения договор, ОПЕРАТОРЪТ уведомява абонатите на дружеството за настъпилите изменения в 7 – дневен срок от възникване на обстоятелството на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.

Абонатът е длъжен в едномесечен срок от получаване на съобщението да уведоми ОПЕРАТОРА, писмено или на място в офиса, дали приема новите условия или не. Измененията в общите условия обвързват абонатите на дружеството, уведомени по съответния ред за настъпилите изменения, включително в случаите, в които след изтичане на едномесечния срок не са упражнили правото си да съобщят  писмено или заявят в офиса приемането или не на новите условия.

 Назад към категория: Общи условия в сила от 01.08.2016