Вход за клиенти
РАЗДЕЛ VII – Задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

16. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:

16.1. да осигурят функциониращо компютърно и комуникационно оборудване, необходимо за свързване към Интернет, включително мрежова карта; инсталирана и коректно функционираща Операционна система; занулени контакти на вътрешната слаботокова инсталация;

16.2. да осигурят безпрепятствен и денонощен достъп до техни помещения с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на МРЕЖАТА;

16.3. с подписването на договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава съгласието си ОПЕРАТОРА да ползва общи части на сградата, в която е разположен имота, включително слаботокова и коаксиална инфраструктура с цел полагане на кабели и абонатни отклонения. ПОТРЕБИТЕЛЯТ урежда спорни въпроси със собствениците на идеални части от сградата сам и за своя сметка;

16.4. да не извършват промени в МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА и да не допускат трети лица да извършват такива;

16.5. да не подават сигнал на трети лица;

16.6. да не зареждат, съхраняват, разпространяват, използват или предават файлове, програми или каквито и да е други материали, съдържащи компютърни вируси, троянски коне, нежелана поща (spam) или материали, насочени към преодоляване, компрометиране или затрудняване дейността на компютри и компютърни информационни системи;

16.7. да не включват допълнителни устройства, свързани с използването или предоставянето на услугата без разрешението на ОПЕРАТОРА;

16.8. да не променят своя IP адрес и/или МАС адрес. Забранени са всякакви опити за нерегламентирано получаване на потребителско име и парола на друг клиент, както и тяхното ползване;

16.9. да осъществяват връзка със сървърите на ОПЕРАТОРА с предоставените им права за достъп само от едно място в даден момент;

16.10. да не използват или споделят предоставяната им услуга на повече от един компютър, освен ако това е изрично предвидено в индивидуалния им договор;

16.11. при наличието на вируси, пречещи на нормалното функциониране на МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА или предоставянето на услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани в най-кратък срок съответния вирус. В противен случай ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прекрати достъпа му до Интернет до отстраняването на проблема;

16.12. да оказват необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията по т. 16.4 и т.16.5. Контролът се осъществява от упълномощени от ОПЕРАТОРА лица;

16.13. при желание за временно прекратяване ползването на услуги съгл. т. 15.8 от МРЕЖАТА, да уведомят писмено ОПЕРАТОРА 15 (петнадесет) дни преди желаната дата, като заплатят съответстващата на срока на предизвестието част от абонаментната цена;

16.14. да спазват указанията, инструкциите и предписанията на ОПЕРАТОРА за правилно ползване на крайните устройства;

16.15. да използват само крайни устройства, на които е оценено съответствието съгласно НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (Приета с ПМС №175 от 07.08.2002, Обн. ДВ, бр. 79 от 16.08.2002 и посл. изменения);

16.16. да заплащат на ОПЕРАТОРА разходите за отстраняване на проблем само в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за възникналия проблем или проблемът е от негов кабел или крайно устройство;

16.17. да заплащат определените от ОПЕРАТОРА цени по начин и в срокове за плащане, посочени в Раздел IX от тези Общи условия;

16.18. да заплащат абонаментните цени по т. 19 от тези Общи условия, в случай на неизправно получаване или прекъсване на услугите, вследствие на тяхно виновно поведение;

16.19. при подадени уведомления и жалби до ОПЕРАТОРА за неизправно получаване или прекъсване на услугите, да заплащат реално дължимата цена, доказана след извършена от дружеството проверка;

16.20. да уведомяват писмено в срок от 7 (седем) дни ОПЕРАТОРА за настъпили изменения в идентификационните данни по т. 31.2 от тези Общи условия;

16.21. да не извършват или допускат други лица да извършват от неговото крайно устройство заплащителни или обидни действия до други лица, или такива които нарушават поверителност, лична неприкосновеност, авторски и други права, или такива, изпращането и получаването, на които нарушават законовия ред на страната или съдържат призиви за извършване на насилствени действия;

16.22. да не извършват или да допускат други лица да осъществяват с неговото потребителско име (account) трафик с цел реализиране на собствена печалба;

16.23. да заплащат дължимата цена за повторно свързване към МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА при незаплащане на услуга за осъществяване на интернет достъп съгл. т. 4.1 в продължение на три последователни месеца.

16.24. След уведомяване на абонатите относно промяна в настоящите Общи условия и ОФЕРТАТА с цените на ОПЕРАТОРА по реда на т. 22 от същите условия, да приеме или откаже същите в предвидените срокове. Приемането на условията се удостоверява писмено и/или със заплащане на съответните нови цени на услугите. Отказът, предоставен по описания в настоящите условия ред, е основание за прекратяване на договора от страна на абоната, като в случая, не се дължат обезщетения или неустойки. Назад към категория: Общи условия в сила от 01.08.2016