Вход за клиенти
РАЗДЕЛ VI – Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

15. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права:

15.1. да изискват сключване на индивидуален договор за ползване на всички далекосъобщителни услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА;

15.2. да получават услугите по Раздел II с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия и договора, подписан между страните;

15.3. да уведомяват ОПЕРАТОРА по начина, указан в т. 11.13 от тези Общи условия за проблеми, свързани с ползването на услугите;

15.4. да искат информация и справки по телефона съгласно т. 11.15 от тези Общи условия относно ползването на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА;

15.5. да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в срока по т.11.17 от тези Общи условия;

15.6. да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА и услугите, предоставяни чрез нея; неспазване на публичните условия на Лицензията и Общите условия от страна на ОПЕРАТОРА;

15.7. да прекратяват ползването на услугите по свое желание след подаване на 15 дневно писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са сключили с ОПЕРАТОРА срочен договор /анекс към договор/ за промоционална програма или услуга, могат да го прекратят само ако е предвидена такава възможност и/или по начина описан в договора;

15.8. да прекратят временно ползването на услуги по свое желание за период не по-малък от 2 и не по-голям от 6 месеца след подаване на писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА само, ако ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не участват в промоционална програма и/или имат сключен срочен договор за ползване на услуги;

15.9. да изискат техническа помощ или консултации от ОПЕРАТОРА, в случай че не могат да се възползват от предоставените услуги поради проблем, независещ от ОПЕРАТОРА, срещу заплащане по ОФЕРТА;Назад към категория: Общи условия в сила от 01.08.2016