Вход за клиенти
РАЗДЕЛ V – Задължения на ОПЕРАТОРА

11. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:

11.1. Да извършва далекосъобщителна дейност в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, изисквания за електромагнитната съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, така че да са гарантирани:

- безопасността на потребителите, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда;

- качеството на услугите, включително информационни услуги в зоните на обслужване на МРЕЖАТА, както и обновяващи се поне веднъж дневно страници за проверка на интернет трафика, освен в случаите на форсмажорни обстоятелства;

11.2. Във връзка с изпълнение на задължението по т. 11.1 ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:

- да използва само далекосъобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;

- да използва далекосъобщителните устройства само по предназначението и начина, определени от производителя;

- да използва технически изправни далекосъобщителни устройства;

11.3. Да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на МРЕЖАТА;

11.4. Да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност;

11.5. Да не създава предимства за отделни ПОТРЕБИТЕЛИ или група от тях по отношение на една и съща услуга;

11.6. Да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на интернет страницата си www.vidaoptics.com за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактики, ремонти или поради развитие на МРЕЖАТА, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата в срок от 2 дни преди ефективното й прекъсване, освен в случай на форсмажорни обстоятелства;

11.7. Да съхранява цялата информация, свързана с разплащанията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в продължение на 6 (шест) месеца и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ при писмено искане разпечатка от тези разплащания;

11.8. да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната активност без съгласието им с изключение на случаите, в които ОПЕРАТОРЪТ я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи;

11.9. Да спазва срока за активиране на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по т.7 от тези Общи условия;

11.10. Да отстранява повредите, дължащи се на външни причини и привеждане на МРЕЖАТА в състояние на нормална работа във възможно най-кратък срок след отпадане на причините;

11.11. Да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на работа в срок от 48 часа, освен в случаите на форсмажорни обстоятелства, като срокът за отстраняване на повредата не трябва да надвишава 15 дни. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено, по телефона и/или в офиса уведомяване за повредата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или от установяването й от страна на ОПЕРАТОРА, посредством упълномощените за това лица;

11.12. Да възстанови за своя сметка общите части на кабелната МРЕЖА при повреда, дължаща се на природни бедствия или явления. Срокът за отстраняване на аварии, дължащи се на природни бедствия е 15 (петнадесет) календарни дни;

11.13. Да оповести адрес и телефон, на който да приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите и води регистър по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване;

11.14. Да уведомява писмено или аудио-визуално във възможно най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;

11.15. Да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги;

11.16. Да прекратява предоставянето на услугите в предвидените в договора срокове или по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно т.15.7 и 15.8 от тези Общи условия;

11.17. Да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на получаването им;

11.18. Да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, както и предоставените отговори по тях за срок от 12 месеца при спазване на действащите правила за защита на личните данни;

11.19. Да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни съгласно глава XIV от Закона за далекосъобщенията (ЗД) и да не предава заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога;

11.20. Да съхранява информацията за достъп до интернет на всички ПОТРЕБИТЕЛИ в продължение на 1 (един) месец. Информацията съдържа точно време на свързване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ към сървърите на ОПЕРАТОРА за достъп до интернет, продължителност на свързване и количеството генериран трафик през това време;

12. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за съдържанието на обменяната от крайните ПОТРЕБИТЕЛИ информация в МРЕЖАТА.

13. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за проблеми:

13.1. свързани със сигурността и със софтуера на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, възникнали в резултат на неправомерно проникване в компютрите им от страна на външни лица от МРЕЖАТА или през интернет, вируси, spy-ware и др;

13.2. свързани с хардуерните устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, възникнали в резултат на природни бедствия, проблеми с електрозахранването, наводнения, гръмотевични бури и др;

13.3. свързани със състоянието на кабела, свързващ крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ и най-близкото устройство от МРЕЖАТА;

14. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при влошаване или прекъсване на предлаганите услуги при нарушаване целостта на МРЕЖАТА от трети лица;Назад към категория: Общи условия в сила от 01.08.2016