Вход за клиенти
РАЗДЕЛ IV – Права на ОПЕРАТОРА

10. ОПЕРАТОРЪТ има право:

10.1. да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ далекосъобщителните услуги по РАЗДЕЛ II от тези Общи условия;

10.2. да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съответните суми за предоставените услуги в сроковете, определени в РАЗДЕЛ IX на тези Общи Условия;

10.3. да дава писмено или аудио-визуално указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните устройства;

10.4. да продава и предоставя под наем крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ срещу заплащане, както и да извършва поддръжка и ремонт на тези крайни устройства, съгласно т. 6 от тези Общи условия;

10.5. да спира предоставянето на услуги, изключва ПОТРЕБИТЕЛИ от МРЕЖАТА и може да откаже сключване на нов договор при неизпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛИ по тoчки 16.4, 16.5, 16.12, 16.21 и 16.22 незабавно след констатиране на нарушението. Констатиране на нарушенията се осъществява от технически екип на ОПЕРАТОРА след отиване на място;

10.6. да констатира с протокол съставен от него нарушения във връзка с IP адрес и/или MAC адрес и опити за нерегламентирано получаване на потребителско име и парола на друг клиент, както и тяхното използване.

10.7. да получава обезщетенията, предвидени в т. 18 на тези Общи условия;

10.8. да прекъсва временно предоставяне на услуги при извършване на профилактични прегледи, ремонти и настройки на МРЕЖАТА;

10.9. да упълномощава трети лица да сключват от негово име и за негова сметка договори за услуги с лицата, желаещи да станат ПОТРЕБИТЕЛИ на МРЕЖАТА, както и да събират плащания от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по договорите за услуги от негово име, като информира съществуващите и потенциалните потребители по подходящ начин за наличието на такова упълномощаване;

10.10. да променя цените на предоставяните услуги. Промяната на цените влиза в сила след уведомяване на абоната по съответния ред и съгласието му за продължаване на договора. Отказът за заплащане на увеличената цена на услугата, предоставен в писмен вид или на място в офиса на дружеството, ще се счита за отказ от ползването на услугата, съответно – за прекратяване на договора между страните.

10.11. да предлага намаление на цената или отстъпки при едновременно или свързано закупуване на пакети от услуга(и) и устройство/а или на две или повече услуги, както и по време на промоции;

10.12. да прекрати договора за услуги, в случай че ПОТРЕБИТЕЛ няма платена/активирана интернет услуга повече от 45 (четиридесет и пет) дни след датата му на последно плащане;

10.13. да ограничи без предупреждение достъпа до част от услугите или да прекрати договора за услуги при нарушение на някое от посочените в Раздел VII задължения и/или в случай че има достатъчно основания да счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ осъществява трафик с цел реализиране на собствена печалба;

10.14. да прави изменения в технологията или структурата на МРЕЖАТА и да разширява обхвата на предоставяните услуги. Назад към категория: Общи условия в сила от 01.08.2016