Вход за клиенти
РАЗДЕЛ III – Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИ – договор за услуги

8. ОПЕРАТОРЪТ сключва безсрочни индивидуални договори със своите ПОТРЕБИТЕЛИ, освен в случаите на писмено искане от тях за срочен такъв или при свързване на ПОТРЕБИТЕЛИ, участващи в някаква промоционална програма. Всеки срочен индивидуален договор става безсрочен при изтичане на срока, освен при наличие на молба за прекъсване на договора 15 дни преди изтичане на срока и при липса на задължения от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В договора се посочват идентификационни данни на ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ; услугите, които се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ; срока за ползване на услугите; лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ; адрес за кореспонденция и други.

9. Изменение на договорите се допуска при следните обстоятелства:

9.1. Изменение на клаузите на договорите може да поиска всяка от страните в срока на действието му.

9.2. Изменение на договорите може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност.

9.3. Страните могат да правят изменения и допълнения на договорите само с допълнителни писмени споразумения.Назад към категория: Общи условия в сила от 01.08.2016