Вход за клиенти
РАЗДЕЛ I – Предмет и общи положения

1. С тези Общи условия на договора между „Вида оптикс – ТВВ” ООД, регистрирано по ф.д. №8/2005 на Видински Окръжен Съд със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. „Найчо Цанов” №2А, ЕИК: 105564251, наричано по-долу „ОПЕРАТОР” и неговите крайни потребители, наричани по-долу „ПОТРЕБИТЕЛИ” се уреждат условията и реда за предоставяне на далекосъобщителни услуги по удостоверение за регистрация по Обща лицензия №217- 05656/26.05.2005, издадено на ОПЕРАТОРА за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна МРЕЖА за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея, наричана по-долу „МРЕЖАТА” на територията на гр. Видин, област Видин.

2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях.

3. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица.Назад към категория: Общи условия в сила от 01.08.2016